H̷idup Akan Jadi Lebih Suk̷ar Buat GoIong̷an Ant̷i Vaks̷in – Khairy Jamaluddin

ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ‘ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴜꜱᴀʜ’ ᴊɪᴋᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀꜱɪᴋᴀᴘ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋʜᴀɪʀʏ ᴊᴀᴍᴀʟᴜᴅᴅɪɴ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴀᴛᴀꜱ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱɪᴊɪʟ ᴘᴇɴɢᴇᴄᴜᴀʟɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇʀᴀ ᴅɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴍʏꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴘɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴ, ᴍᴀᴋᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇʜᴀʀɪᴀɴ ᴀɴᴅᴀ. ᴀɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɴᴇ-ɪɴ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ, ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇ ꜱʜᴏᴘᴘɪɴɢ ᴍᴀʟʟ.

“ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴀɴ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴍɪɴɢɢᴜ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴍᴇꜱᴇᴊɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ɪᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴅᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋʜᴀɪʀʏ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴀɴ 11ᴛʜ ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴀᴄᴜᴛᴇ ᴍʏᴏᴄᴀʀᴅɪᴀʟ ɪɴꜰᴀʀᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴄᴏᴜʀꜱᴇ (ɴᴀᴍɪᴄ) 2021 ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴇɢᴀꜱɴʏᴀ, ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴡᴀᴊɪʙᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ‘ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴜᴋᴀ’ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀɴᴛɪᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2 korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini

Sumber: V0cket, Twitter KJ

Kredit: Mytv Viral