Ch̷ina D̷akwa J̷umpa W̷ab̷ak C0VID-19 Di Buah Dur̷ian

ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ (ᴏᴀᴀ) ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴅɪ ʙᴇɪᴊɪɴɢ, ᴄʜɪɴᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴠ!ʀᴜꜱ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ᴘᴇʀᴍᴜᴋᴀᴀɴ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴅᴜʀɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɪᴍᴘᴏʀᴛ ᴅᴀʀɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, ɪᴀᴘᴏʀ ᴛʜᴇ ɴᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ᴋᴇꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴘᴀꜱᴀʀ ʜᴀᴜᴅᴏɴɢᴄʜᴇɴɢ ᴅɪ ɢᴀɴᴢʜᴏᴜ, ᴛɪᴍᴜʀ ᴄʜɪɴᴀ, ᴅɪɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴏᴀᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴘᴀᴋᴇᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ.

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅɪᴜᴊɪ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴄʜɪɴᴀ.

Foto: The Nation Thailand

ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴅᴜʀɪᴀɴ, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴠ!ʀᴜꜱ ᴄ0ᴠɪᴅ-19, ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ᴅᴜʀɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴏᴀᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ʙᴜᴀʜ-ʙᴜᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴅɪ ᴘᴀꜱᴀʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴇᴄᴀɪʀ ᴘᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ.

“ɪᴍᴘᴏʀᴛ ᴅᴜʀɪᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴋᴀʟ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀᴡᴀʟ, ᴋᴇꜱᴀɴ ᴠ!ʀᴜꜱ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ. ɪɴɪ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴘᴀꜱᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇʀɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴏᴀᴀ.

ᴏᴀᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙɪɴᴄᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴜᴍᴜᴍ ᴘᴀʙᴇᴀɴ ᴄʜɪɴᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴄʜɪɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇɴɢɪᴍᴘᴏʀᴛ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴋᴀʟ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

Sumber: V0cket, The Nation Thailand

Kredit: Mytv Viral

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2 korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini