C̷OVID-19: WH̷O P̷antau Kem̷unc̷ulan Vari̷an Baharu Bernama ‘Mu’

ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ (ᴡʜᴏ) ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɢɪᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴠᴀʀɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴍᴜ’. ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴍᴜ ɪɴɪ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ʟᴀᴛɪɴ, ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ. ᴅɪɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴛʜᴇ ꜱᴛʀᴀɪᴛꜱ ᴛɪᴍᴇꜱ, ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴍᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ɪʟᴍɪᴀʜ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙ.1.621 ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋʟᴀꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ “ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴏꜰ ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛ” ᴏʟᴇʜ ᴡʜᴏ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʙᴜʟᴇᴛɪɴ ᴍɪɴɢɢᴜᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴅɪ ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ, ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴍᴜ ᴅɪɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ-ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴇʀᴏᴘᴀʜ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴡʜᴏ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴠᴀʀɪᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴜᴛᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴ. ᴡʜᴏ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀꜱᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟɪᴅɪᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍɪɴɢɢᴜᴀɴɴʏᴀ, ᴡʜᴏ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴍᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱɪꜰᴀᴛ ᴍᴜᴛᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴏᴛᴇɴꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ɪᴍᴜɴ. ᴋɪɴɪ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴍᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴡʜᴏ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ-ᴛᴇɴɢᴀʜ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ʜᴀʙɪꜱ ᴍᴇɴᴜɪᴀʀ.

ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴠɪʀᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴀʀꜱ-ᴄᴏᴠ-2 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴄ0ᴠɪᴅ-19, ᴘᴀᴅᴀ ᴅᴀꜱᴀʀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜᴛᴀꜱɪ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ. ᴍᴜᴛᴀꜱɪ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜɪ ꜱɪꜰᴀᴛ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜɪ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴘᴇɴʏʙᴀʀᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇᴘʀᴀʜᴀɴ ᴘɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴɴʏᴀ.

ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴜᴛᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴠ!ʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴅᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴ, ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴘᴇɴᴄɢᴀʜᴀɴ ʟᴀɪɴ. ᴡʜᴏ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʟᴘʜᴀ, ʙᴇᴛᴀ, ɢᴀᴍᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ. ꜱᴀᴀᴛ ɪɴɪ ʟɪᴍᴀ ᴠᴀʀɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴜ, ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴏʟᴇʜ ᴡʜᴏ.

Sumber Asal: V0cket Via Mytv Viral

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2 korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini